Domov

Akadémia vizuálnych intervencií

Akad√©mia vizu√°lnych intervenci√≠ vznikla pri CultCode InŇ°tit√ļte vizu√°lneho umenia ako Ň°kola multidisciplin√°rneho charakteru. NapńļŇąan√≠m poslania Ň°koly je predovŇ°etk√Ĺm uskutońćŇąovaŇ•¬† jedineńćn√ļ v√≠ziu zaloŇĺen√ļ na myŇ°lienke Ň°√≠renia vedomost√≠ v¬†oblasti v√Ĺtvarnej kult√ļry pre vŇ°etk√Ĺch a¬†pre vŇ°etky oblasti spolońćensk√Ĺch aktiv√≠t. Pr√°ve preto s√ļ Vizu√°lne intervencie pre n√°s sp√īsobom ako pozit√≠vne zasiahnuŇ• aj do najmenŇ°√≠ch medzier Ňĺivota.¬†

Umenie a Dizajn

Kouńćingov√Ĺ program Umenie & dizajn je zameran√Ĺ kooperat√≠vne rieŇ°enie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na vyuŇĺ√≠vanie nov√Ĺch postupov a hńĺadanie¬† tvorivej¬† cesty pre vyuŇĺitie dostupn√Ĺch digit√°lnych technol√≥gi√≠ ako¬† pońć√≠tańćov√° grafika, dizajn interi√©ru, grafick√Ĺ dizajn, alebo v√Ĺtvarn√Ĺch techn√≠k ńći z√°kladov¬† spracovania materi√°lov vo vlastnej tvorbe. ҆t√ļdium pon√ļka moŇĺnosŇ• alternat√≠vy Ň°t√ļdia na online vysokej Ň°kole. ¬†

Kreatívne myslenie

Tr√©ningov√Ĺ program pre podporu kreat√≠vneho sektoru je urńćen√© skupin√°m alebo spolońćnostiam, ktor√© maj√ļ amb√≠ciu inicializovaŇ• tvoriv√© a kritick√© myslenie pre svoje teamy. Pom√°ha rozv√≠jaŇ• potenci√°l pracovn√≠ka a umoŇĺŇąuje maximalizovaŇ• jeho v√Ĺkon.

Prihl√°siŇ• sa a tr√©novaŇ•

¬†Prihl√°Ň°ku poŇ°lite formou kr√°tkeho motivańćn√©ho e-mailu (max 145 slov) v ktorom predstav√≠te seba a projekt, ktor√Ĺ by ste chceli rieŇ°iŇ• prostredn√≠ctvom N√°Ň°ho art kouńćing programu, alebo pribl√≠Ňĺite vlastn√© amb√≠cie zdokonaliŇ• sa v urńćitej oblasti dizajnu alebo umenia.

Kouńćingov√Ĺ program Umenie & dizajn je zameran√Ĺ kooperat√≠vne rieŇ°enie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na vyuŇĺ√≠vanie nov√Ĺch postupov a hńĺadanie tvorivej cesty pre vyuŇĺitie dostupn√Ĺch digit√°lnych technol√≥gi√≠ , v√Ĺtvarn√Ĺch techn√≠k ńći z√°kladov spracovania materi√°lov vo vlastnej tvorbe. ҆tudentov vedieme ku kritick√©mu mysleniu a k hńĺadaniu najvhodnejŇ°ieho experimentu, ktor√Ĺ dok√°Ňĺe vlastn√ļ ich tvorbu zv√ĹrazniŇ•. Filozofia tr√©ningu je v duchu DIY ( Do It Yourself ) s presahmi do umeleck√©ho remesla, konceptu, objektu a digit√°lnych m√©di√≠ a ekol√≥gie, ńćo v√°m otv√°ra moŇĺnosti pre n√≠zko n√°kladov√ļ v√Ĺrobu.Sk√ļsenosti nadobudnut√© v programe "umenie & dizajn" m√īŇĺu byŇ• vyuŇĺit√© pri navrhovan√≠ a tvorbe n√≠zko n√°kladov√Ĺch produktov, ako s√ļ drobn√© ale aj zloŇĺitejŇ°ie s√ļńćasti interi√©ru, svietidl√°, n√°bytok, Ň°perkov alebo aj origin√°lnych umeleck√Ĺch v√Ĺstupov v interi√©ri a exteri√©ri alebo m√≥de. ҆tudenti art kauńćinku bud√ļ maŇ• predpoklady staŇ• sa profesion√°lni fundovan√≠ odborn√≠ci, ktor√Ĺ dok√°Ňĺu svoje znalosti a talent vyuŇĺiŇ• vo svojich dom√°cich odboroch ale tieŇĺ pre svoj vlastn√Ĺ Ňĺivotn√Ĺ priestor.


Program "umenie & dizajn" je vhodn√Ĺ aj pre z√°ujemcov bez v√Ĺtvarn√©ho vzdelania ale s amb√≠ciou vytv√°raŇ• originalne hoci aj na prv√Ĺ pohńĺad zvl√°Ň°tne umeleck√© diela.

Kouńćing prebieha predovŇ°etk√Ĺm formou 20 min√ļtov√Ĺch online konzult√°ci√≠ alebo osobne po dohode s kouńćom.

b1

b2

b3