Neuroestetika-Projekt

Akadémia vizuálnych intervencií

Akad√©mia vizu√°lnych intervenci√≠ vznikla pri CultCode InŇ°tit√ļte vizu√°lneho umenia ako Ň°kola multidisciplin√°rneho charakteru. NapńļŇąan√≠m poslania Ň°koly je predovŇ°etk√Ĺm uskutońćŇąovaŇ•¬† jedineńćn√ļ v√≠ziu zaloŇĺen√ļ na myŇ°lienke Ň°√≠renia vedomost√≠ v¬†oblasti v√Ĺtvarnej kult√ļry pre vŇ°etk√Ĺch a¬†pre vŇ°etky oblasti spolońćensk√Ĺch aktiv√≠t. Pr√°ve preto s√ļ Vizu√°lne intervencie pre n√°s sp√īsobom ako pozit√≠vne zasiahnuŇ• aj do najmenŇ°√≠ch medzier Ňĺivota.¬†

Prihl√°siŇ• sa a tr√©novaŇ•

¬†Prihl√°Ň°ku poŇ°lite formou kr√°tkeho motivańćn√©ho e-mailu (max 145 slov) v ktorom predstav√≠te seba a projekt, ktor√Ĺ by ste chceli rieŇ°iŇ• prostredn√≠ctvom N√°Ň°ho art kouńćing programu, alebo pribl√≠Ňĺite vlastn√© amb√≠cie zdokonaliŇ• sa v urńćitej oblasti dizajnu alebo umenia.

Umenie a Dizajn

Kouńćingov√Ĺ program Umenie & dizajn je zameran√Ĺ kooperat√≠vne rieŇ°enie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na vyuŇĺ√≠vanie nov√Ĺch postupov a hńĺadanie¬† tvorivej¬† cesty pre vyuŇĺitie dostupn√Ĺch digit√°lnych technol√≥gi√≠ ako¬† pońć√≠tańćov√° grafika, dizajn interi√©ru, grafick√Ĺ dizajn, alebo v√Ĺtvarn√Ĺch techn√≠k ńći z√°kladov¬† spracovania materi√°lov vo vlastnej tvorbe. ҆t√ļdium pon√ļka moŇĺnosŇ• alternat√≠vy Ň°t√ļdia na online vysokej Ň°kole. ¬†

Kurz je navrhnut√Ĺ tak aby podnecoval v√Ĺtvarn√© myslenie alebo umeleck√© myslenie s pouŇĺit√≠m 3d pońć√≠tańćovej grafiky. √övod kurzu je smerovan√Ĺ k tomu aby si Ň°tudent spolońćne s kouńćom navrhol vlastn√ļ t√©mu ktorej sa v nasledovn√Ĺch etap√°ch bude venovaŇ•.


҆TARTOVAC√ć KURZ 3D DIGIT√ĀLNEHO UMENIA od Cultcode academyKurz je navrhnut√Ĺ tak aby podnecoval v√Ĺtvarn√© myslenie alebo umeleck√© myslenie s pouŇĺit√≠m 3d pońć√≠tańćovej grafiky. √övod kurzu je smerovan√Ĺ k tomu aby si Ň°tudent spolońćne s kouńćom navrhol vlastn√ļ t√©mu ktorej sa v nasledovn√Ĺch etap√°ch bude venovaŇ•.
Krok 1. Ň°tart do modelovania objektov a ńĺudsk√©ho tela
Krok 2. Ň°tart do pr√≠pravy povrchov modelu
Krok 3. Ň°tart do nastaven√≠ svetla a sc√©ny

THE STARTER COURSE OF 3D DIGITAL ART by Cultcode academy

The course is designed to incite creative thinking and artistic thinking using 3D computer graphics. Introduction of the course is directed to the fact that the student together with the coaches suggest your own theme. The following phases will learn what is necessary for him.
Step 1. Start in object modeling and modeling human bodies
Step 2. Start to making material
Step 3. Start to light settings and scenes.

Meno/Name:
e-mail:*
Vek / Age:
Kurz /Course:
Motiv√°cia / Motivation (max. 145 slov / words):*
Word Verification:

Kouńćingov√Ĺ program Umenie & dizajn je zameran√Ĺ kooperat√≠vne rieŇ°enie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na vyuŇĺ√≠vanie nov√Ĺch postupov a hńĺadanie tvorivej cesty pre vyuŇĺitie dostupn√Ĺch digit√°lnych technol√≥gi√≠ , v√Ĺtvarn√Ĺch techn√≠k ńći z√°kladov spracovania materi√°lov vo vlastnej tvorbe. ҆tudentov vedieme ku kritick√©mu mysleniu a k hńĺadaniu najvhodnejŇ°ieho experimentu, ktor√Ĺ dok√°Ňĺe vlastn√ļ ich tvorbu zv√ĹrazniŇ•. Filozofia tr√©ningu je v duchu DIY ( Do It Yourself ) s presahmi do umeleck√©ho remesla, konceptu, objektu a digit√°lnych m√©di√≠ a ekol√≥gie, ńćo v√°m otv√°ra moŇĺnosti pre n√≠zko n√°kladov√ļ v√Ĺrobu.Sk√ļsenosti nadobudnut√© v programe "umenie & dizajn" m√īŇĺu byŇ• vyuŇĺit√© pri navrhovan√≠ a tvorbe n√≠zko n√°kladov√Ĺch produktov, ako s√ļ drobn√© ale aj zloŇĺitejŇ°ie s√ļńćasti interi√©ru, svietidl√°, n√°bytok, Ň°perkov alebo aj origin√°lnych umeleck√Ĺch v√Ĺstupov v interi√©ri a exteri√©ri alebo m√≥de. ҆tudenti art kauńćinku bud√ļ maŇ• predpoklady staŇ• sa profesion√°lni fundovan√≠ odborn√≠ci, ktor√Ĺ dok√°Ňĺu svoje znalosti a talent vyuŇĺiŇ• vo svojich dom√°cich odboroch ale tieŇĺ pre svoj vlastn√Ĺ Ňĺivotn√Ĺ priestor.


Program "umenie & dizajn" je vhodn√Ĺ aj pre z√°ujemcov bez v√Ĺtvarn√©ho vzdelania ale s amb√≠ciou vytv√°raŇ• originalne hoci aj na prv√Ĺ pohńĺad zvl√°Ň°tne umeleck√© diela.

Kouńćing prebieha predovŇ°etk√Ĺm formou 20 min√ļtov√Ĺch online konzult√°ci√≠ alebo osobne po dohode s kouńćom.

 

¬†Tom√°Ň° MaruŇ°iak 2016

 

Intervencia rozpr√°vky o¬†holokauste alebo pokus¬† o¬†verejn√ļ ponuku fikcie¬† konkr√©tnych anal√Ĺz pre bud√ļcu¬† faŇ°istick√ļ spolońćnosŇ•.

Stredoeur√≥psky priestor, teda aj Slovensko ako krajina ale aj ako sk√ļman√Ĺ objekt¬† je¬† veńĺmi bohat√° na faŇ°istick√© trad√≠cie, ktor√© s√ļ spojen√© s¬†katolicizmom. Dokonca aj v¬†rokoch normaliz√°cie vznikali komunity, ktor√© boli na jednej strane fanaticky orientovan√© v¬†prospech komunistick√©ho¬† reŇĺimu¬† a¬†na druhej strane sa fanaticky odd√°vali kresŇ•ansk√Ĺm ritu√°lom. T√°to symbi√≥za protichodn√©ho, umoŇĺŇąovala okrem in√©ho tieŇĺ riaden√ļ segreg√°ciu ‚Äěin√Ĺch skup√≠n‚Äú. V¬†hlbŇ°om¬† historickom exkurze by sa dozaista naŇ°li aj pr√≠klady sp√°jania kresŇ•anstva a¬†obradov¬† Ňĺiv√Ĺch ritu√°lnych obet√≠ [1][1]a¬†to eŇ°te na zańćiatku 19teho storońćia. V¬†koneńćnom d√īsledku sa nedialo nińć v√Ĺnimońćn√© ńćo by nebolo moŇĺn√© sledovaŇ• kdekońĺvek na svete ale geo-soci√°lna realita Slovenska si navrhnut√Ĺ projekt z¬†m√ījho pohńĺadu vyslovene vyŇĺaduje.

Propoz√≠cia projektu¬† vych√°dza z¬†l√≠nie vlastn√©ho umeleck√©ho smerovania za ostatn√© obdobie.¬† Pri sp√§tn√Ĺch anal√Ĺzach sledovanosti¬† projektov [2][2] smerovan√Ĺch¬† ku kritike n√°boŇĺensk√©ho¬† fanatizmu¬† bolo zisten√©, Ňĺe sa veńĺk√° skupina v√Ĺslovne¬† n√°boŇĺensky orientovan√Ĺch¬† percipientov sa stotoŇĺŇąuje s¬†predmetom smerovan√©ho v√Ĺsmechu.¬† V¬†tom vŇ°ak¬† nebola typick√°¬† myseńĺ faŇ°istu, ktor√Ĺ vybehne na futbalov√Ĺ Ň°tadi√≥n alebo podpor√≠ Mariana Kotlebu [3][3]. Typick√Ŭ† predstaviteńĺ tejto skupiny by sa dal urńćiŇ• ako vysokoŇ°kol√°k na relat√≠vne vysokej poz√≠ci√≠ v¬†spolońćnosti[4][4]. Pr√°ve tento¬† fakt iniciuje hlavn√Ĺ mot√≠v projektu-v√Ĺskumu, ktor√Ĺ by mal byŇ•¬† metaforicky povedan√©: ‚Äěintervencia rozpr√°vky o¬†holokauste‚Äú.

‚ÄěMoje‚Äú projekty-experimenty v¬†ostatnom ńćase¬† boli smerovan√© ako relat√≠vne priamońćiara satirick√° kritika uvaŇĺovania ‚ÄěfaŇ°istickej spolońćnosti‚Äú¬† na jednej strane. Na¬† druhej strane som sa nepriamo¬† dostal¬† do sp√īsobu uvaŇĺovania¬† tej soci√°lnej skupiny, ktor√ļ vlastne kritizujem.¬† Pr√°ve uveden√© odhalenie sa st√°va v√Ĺchodiskov√Ĺm bodom pre propoz√≠ciu¬† projektu-experimentu.¬† Inak by to bolo moŇĺn√© tieŇĺ nazvaŇ• ako ‚Äěpokus¬† o¬†verejn√ļ ponuku fikcie¬† konkr√©tnych anal√Ĺz pre bud√ļcu¬† faŇ°istick√ļ¬† spolońćnosŇ•‚Äú.¬† Konkr√©tne by malo √≠sŇ• o fikciu extr√©mneho rieŇ°enia (bez ohńĺadu na politick√ļ korektnosŇ•) vytvoren√ļ¬†¬† podńĺa¬† analyzovanej¬† faŇ°istick√© n√°lady v¬†spolońćnosti. T√°to fikcia by mala byŇ•¬† realizovan√°¬† ako s√©ria¬† hyperre√°lnych¬†¬† projekci√≠ ‚Äú3D softwarovo generovan√©ho¬† priestoru[5][5]‚ÄĚ v¬†online m√©di√°ch.

Tieto s√©rie¬† pr√≠padov√Ĺch¬† Ň°t√ļdi√≠ sa navrhuj√ļ s¬†pouŇĺit√≠m ¬†metodiky d√°tov√Ĺch anal√Ĺz¬† tak ako je uŇĺ nańćrtnut√© v¬†ńćasti ‚ÄěD√°tov√° analytika‚Äú[6][6]. Tento projektovan√Ĺ pr√≠klad¬† by sa mal daŇ•¬† indukciou zovŇ°eobecniŇ• a zovŇ°eobecnenie op√§Ň• dedukciou pouŇĺiŇ• pre nov√Ĺ pr√≠pad.¬† T√Ĺm d√ījde k¬†ist√©mu overenie¬† schopnosti projektu-v√Ĺskum¬† ‚ÄěmyslieŇ• v s√ļvislostiach, vyhodnocovaŇ• fakty, posudzovaŇ• javy, pl√°novaŇ• v√Ĺvoj a navrhovaŇ• rieŇ°enie‚Äú. Navrhnut√©¬† takmer re√°lne komunikańćn√© situ√°cie by mali p√īsobiŇ• ako¬† umeleck√° intervencia, ktor√° m√° schopnosŇ•¬† pozit√≠vne doplniŇ•¬† alebo otvoriŇ•¬† nov√Ĺ diskurz o¬†slobode a demokracii, prostredn√≠ctvom nov√Ĺch a¬†otvoren√Ĺch¬† postupov, ktor√©¬† odkr√Ĺvaj√ļ a¬†pomen√ļvaj√ļ¬† kńĺ√ļńćov√© a¬†mnohokr√°t zloŇĺit√©¬† probl√©my soci√°lnej konŇ°trukcie.

Projekt je dominante urńćen√Ĺ pre on-line priestor,¬† preto navrhnut√° adjust√°cia jeho ńćast√≠ obsahuje¬† moŇĺnosŇ•¬† aplikovaŇ•¬† technol√≥giu facial expression analysis[7][7]. T√°to technol√≥gia integrovan√° vo webovom rozhran√≠ a ¬†mobiln√Ĺch aplik√°ci√°ch¬† pom√īŇĺe vyhodnotiŇ• samotn√© vn√ļtorn√©¬† n√°lady¬† percipientov. Ako Ň°tartovacie v√Ĺchodisko s√©rie je ‚Äěmetaforick√° √ļloha‚Äú integrovan√°¬† v¬†ot√°zke¬† ‚Äěako sa tvoria nov√© koncentrańćn√© t√°bory?‚Äú. Tento mot√≠v¬† som prv√Ĺ kr√°t pouŇĺil¬† v¬†s√©rii¬† v¬†rokoch 2014 a v¬†n√°slednom rozpracovan√≠¬† v¬†roku 2015, ktor√© je zameran√©¬† na digit√°lnu argument√°ciu a¬†prenos koncentrańćn√©ho t√°boru Auschwitz-Birkenau¬† na miesto Disneyland paris[8][8]. DańĺŇ°√≠m v√Ĺznamn√Ĺm mot√≠vom, ktor√Ĺm sa zober√°m je¬† fakt, Ňĺe v¬†bl√≠zkosti m√ījho koŇ°ick√©ho bytu sa nach√°dzaj√ļ miesta,¬† cez ktor√© pońćas holokaustu bolo tranzitovan√Ĺch viac ako 400000 ŇĹidov.¬† Na mieste udalosti neostala ani¬†¬† jednoduch√° spr√°va.

Vyhodnocovanie v√Ĺskumov m√īŇĺe viest k¬†v√Ĺluńćne subjekt√≠vnym¬† hoci objektivizovan√Ĺm hypot√©zam o¬†synt√©ze poz√≠cie experiment√°lnej estetiky v√Ĺskumov realizovan√Ĺch umeleckou tvorbou, exaktn√Ĺm vedeck√Ĺm sk√ļman√≠m a¬†individualistickou poz√≠ciou umelca.¬† Od navrhnut√©ho experimentu ońćak√°vam predovŇ°etk√Ĺm ust√°lenie n√°vrhu¬† hypot√©zy o¬†soci√°lne podmienenom konan√≠ na poli vizu√°lneho umenia v¬†post-medi√°lnej dobe.¬†

 

Annotation

 

The proposed of artistic research is to investigate the relationships in the field of neuroscience and aesthetics of¬† post-media situation. The theoretical part is designed as a controversy between the discourse of post-media aesthetics, neuro-aesthetics and sociology. The proposed artistic research is to investigate the relationships in the field of neuroscience and aesthetics post media situation. The theoretical part is designed as a controversy between the discourse of post-media aesthetics, neuro-aesthetics and sociology. The theoretical part indirectly operates with the hypothesis about the possibility of achieving exact describing cerebral processes responsible for individual survival but also social phenomenon, which more or less intuitively be called the visual arts. I feel the urgency of opening a special discourse on the aesthetics of experimental research implemented by artistic creation, which usually incurs epistemological result asymptotic detention methodical deduction. Arts district with the working title "Tales of the Holocaust intervention or attempted public offering fiction specific analyzes for future fascist Company" is designed as a research but also as an artistic intervention in the current geo-social situation. This section uses some of the technology available funds current neuroscience and digital media. However, I understand the urgency of this topic a little broader than real and functional incompatibility conflict between the old world to the new world of social mix. Since the proposed research mainly expect stabilization puts forward the hypothesis of socially conditioned acting in the field of visual art in the post-media age.¬† The main core of my artistic creation and research since 1998 directed to solving the problem. Thebasic starting point of my work is located in the area behind the other side of the monitor, in the area of media simulacra. Work on the themes that I‚Äôm researching enables especially 3D digital ‚Äúready-made‚ÄĚ methods of internet marketing. In short, I produce 3d digital work, through the use of Internet search on the basis of which I create an architecture of the virtual image. Search results are used to compile the structure and theme of the work normally with regard to current issues and their mutual relationships. The choice of topics and critical view of social, political and cultural issues become the starting point, which I develop in the area of global virtual structures. For this reason, in this work I examine the problem of exposing the sexual, social and religious pressure on the individual. The problem I understand as rooted in anxiety. 3d digital media itself naturally integrate various types of non-material aesthetics that permits me the most efficient method of creating a virtual image. Using this method itself I understand as conceptual work. The construction method could be compared with a quotation from Roland Barthes: ‚ÄúThe text is a tissue of citations drawn from the innumerable centers of culture.‚ÄĚ The formal methods of the architectural work are closely influenced not only by an interest in the theme, but mainly using SEO internet marketing methods, which reveal hidden or secret relationships. The resulting architecture image I consult with the context of global search engines. The choice of naming the work as well as the objects displayed reflects the mutual research context and its uniqueness. The constructed concept is created as a 3D digital work comparable to a child‚Äôs jigsaw puzzle. The resulting work is often verified even at the draft phase of publishing on blogs and social networks. By applying these methods I borrow not only the raw visuality of advertising but I also create the work as a marketing project. [1][1]e.g.: ¬†Mohyla Pal√°rikovo- SNM Jozef Pavl√≠k, Jozef ńĹudov√≠t Holuby: etnografick√© materi√°ly

[2][2] e.g.: Google Macht Frei 01 by Marussiac, 2014, HULK TRAIN 01 by Marussiac 2013.

[3][3] ¬†Mari√°n Kotleba : Slovensk√Ĺ neokl√©ro-faŇ°ista

[4][4] Percipienti v√Ĺskumu boli medzin√°rodnom zloŇĺen√≠

[5][5] M√©dium 3d+ ¬†je pozorovateńĺn√©¬† ¬†od polovice¬† ¬†70tych ¬†rokov, ¬†hlavne¬† ¬†v oblastiach ¬†ako je¬† ¬†inŇĺinierstvo, ¬†medic√≠na, ¬†vesm√≠rny v√Ĺskum a hlavne filmov√Ĺ priemysel ¬†spolońćne so zmenami v spolońćnosti.¬†¬† ¬†NajpodstatnejŇ°√≠m ¬†m√≠ńĺnikom ¬†je¬†¬† ¬†moŇĺnosŇ•¬† ¬†operovaŇ•¬† ¬†so ¬†softwarom umoŇĺŇąuj√ļcim¬† ¬†generovaŇ•¬†¬†¬† ¬†3d+ priestor ¬†v ‚Äúdom√°com‚Äú prostred√≠.

[6][6] Príloha: Metodika/ Dátová analytika    

[7][7] Pr√≠loha: Metodika/Rozpozn√°vanie ¬†emocion√°lneho v√Ĺrazu tv√°re

[8][8] Are YOU here ? by Marussiac, 2013-2014-2015