Zmluva o Art Koučingu

 

 

 

I. Zmluvné  strany

 

a.)CultCode Inštitút vizuálneho umenia

 

Brestov 9 082 05 Brestov

 

IČO 42343313

 

b.)    Študent alebo jeho právny zástupca

 

 

 

 

 

II. Predmet zmluvy

 

Predmetom zmluvy je art-tréning, ktorý bude mať formu individuálneho koučingu pre prihláseného študenta podľa rámcového plánu. Táto zmluva  obsahuje  rámcový dohodu  medzi  zmluvnými  stranami a neobsahuje presné  a záväzne  podmienky, ktoré  budú spresnené  v dodatkoch zmluve ako  sú: financovanie  zmluvných strán, materiálovo- technické požiadavky, termín a miesto  priebehu procesu art-tréningu a iné nevyhnutné špecifikácie.

 

 

 

III. Záväzky  zmluvných strán

 

a.)     CultCode Inštitút vizuálneho umenia, poskytne  maximálne  možné podmienky pre realizáciu art-tréningu, zabezpečí odborne a umelecky pripravenú osobu kouča.

 

b.)    Študent bude  maximálne  súčinný  pri realizácií diela. Bude sa riadiť  pokynmi  kouča. Pravidelne  komunikovať  vo všetkých  fázach  navrhnutého art-tréningu.  

 

c.)     Zmluvné strany  zodpovedajú  za svoju  maximálnu  bezpečnosť počas celého procesu art-tréningu. Pokiaľ je študent neplnoletý zodpovednosť preberá za neho jeho právny zástupca

 

d.)    Zmluvné strany  navzájom  komunikujú predovšetkým  elektronickou  formou.

 

 

 

IV. Platba poskytnutej dotácie

 

Študent alebo jeho právny zástupca poskytne CultCode Inštitútu vizuálneho umenia platbu dotácie, ktorá bude kryť náklady  spojené s prípravou procesu diela. Výška dotácie je súčasťou dodatku k zmluve.

 

 

 

V. Autorské práva  a vlastníctvo diela

 

 a.) Na  vytvorené dielo počas tréningového procesu  sa vzťahujú  pomerné  autorské práva podľa platných právnych predpisov.

 

 b.) Vlastníctvo   diela  po jeho realizácií   pripadá  študentovi.

 

 c.)  Dokumentácia  tvorby diela  a jej následne publikovanie  alebo manipulácia  pripadá CultCode Inštitútu vizuálneho umenia.  Tvorca  môže  túto dokumentáciu  publikovať  na internete  a používať  pre účely vlastnej propagácie.

 

d.) Zmluvné  strany sa  zaväzujú rešpektovať  všeobecne platné  autorské práva  subjektov  tvoriacich dielo.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy  a zánik zmluvného vzťahu

 

a.)    Všeobecné pravidlá zániku zmluvného vzťahu

 

Vo všeobecnosti  je možné odstúpiť  od zmluvy len písomnou formou  alebo v  uvedených  prípadoch. Odstúpením od  zmluvy alebo zánikom zmluvného vzťahu  nezanikajú   autorské  práva  na už vytvárané dielo v akejkoľvek fáze.  Strana ktorá odstúpi od zmluvy  vrátene   vlastného zavinenia  alebo porušením  zmluvy  znáša všetky  náklady  spojené  s prerušením tréningového procesu.  Táto sankcia môže byť uvedená v dodatku zmluvy.

 

b.)    Zmluva automaticky  zaniká ak:

 

- jedna zo zmluvných strán  prestane  komunikovať  na dobu dlhšiu ako 15 dní, pokiaľ v dodatku nie je uvedené inak.

 

- nebolo  poskytnuté  hmotné  alebo nehmotné  zabezpečenie tréningového procesu.

 

- nastali  okolnosti , ktoré nebolo  možné  predvídať  a ani ich ovplyvniť.

 

 

 

VII. záverečné  ustanovenie 

 

a.) Zmluva nadobúda platnosť  jeden pracovný deň  po  pripísaní  platby podľa ods.4. bodu

 

b.) Všetky materiálne a nemateriálne hodnoty  získané počas tréningu sú výsledkom  činnosti  CultCode Inštitútu vizuálneho umenia a nemožno  ich chápať ako zárobkovú činnosť alebo akýkoľvek druh  podnikania.

 

c.) Zmluvné strany  potvrdzujú, že  akceptujú všetky zmluvné podmienky.