Zmluva o Art Kouńćingu

Akadémia vizuálnych intervencií

Akad√©mia vizu√°lnych intervenci√≠ vznikla pri CultCode InŇ°tit√ļte vizu√°lneho umenia ako Ň°kola multidisciplin√°rneho charakteru. NapńļŇąan√≠m poslania Ň°koly je predovŇ°etk√Ĺm uskutońćŇąovaŇ•¬† jedineńćn√ļ v√≠ziu zaloŇĺen√ļ na myŇ°lienke Ň°√≠renia vedomost√≠ v¬†oblasti v√Ĺtvarnej kult√ļry pre vŇ°etk√Ĺch a¬†pre vŇ°etky oblasti spolońćensk√Ĺch aktiv√≠t. Pr√°ve preto s√ļ Vizu√°lne intervencie pre n√°s sp√īsobom ako pozit√≠vne zasiahnuŇ• aj do najmenŇ°√≠ch medzier Ňĺivota.¬†

Prihl√°siŇ• sa a tr√©novaŇ•

¬†Prihl√°Ň°ku poŇ°lite formou kr√°tkeho motivańćn√©ho e-mailu (max 145 slov) v ktorom predstav√≠te seba a projekt, ktor√Ĺ by ste chceli rieŇ°iŇ• prostredn√≠ctvom N√°Ň°ho art kouńćing programu, alebo pribl√≠Ňĺite vlastn√© amb√≠cie zdokonaliŇ• sa v urńćitej oblasti dizajnu alebo umenia.

Umenie a Dizajn

Kouńćingov√Ĺ program Umenie & dizajn je zameran√Ĺ kooperat√≠vne rieŇ°enie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na vyuŇĺ√≠vanie nov√Ĺch postupov a hńĺadanie¬† tvorivej¬† cesty pre vyuŇĺitie dostupn√Ĺch digit√°lnych technol√≥gi√≠ ako¬† pońć√≠tańćov√° grafika, dizajn interi√©ru, grafick√Ĺ dizajn, alebo v√Ĺtvarn√Ĺch techn√≠k ńći z√°kladov¬† spracovania materi√°lov vo vlastnej tvorbe. ҆t√ļdium pon√ļka moŇĺnosŇ• alternat√≠vy Ň°t√ļdia na online vysokej Ň°kole. ¬†

 

 

Zmluva o¬†Art Kouńćingu

 

 

 

I. Zmluvné  strany

 

a.)CultCode InŇ°tit√ļt vizu√°lneho umenia

 

Brestov 9 082 05 Brestov

 

IńĆO 42343313

 

b.)¬†¬†¬† ҆tudent alebo jeho pr√°vny z√°stupca

 

 

 

 

 

II. Predmet zmluvy

 

Predmetom zmluvy je art-tr√©ning, ktor√Ĺ bude maŇ• formu individu√°lneho kouńćingu pre prihl√°sen√©ho Ň°tudenta podńĺa r√°mcov√©ho pl√°nu. T√°to zmluva¬† obsahuje¬† r√°mcov√Ĺ dohodu¬† medzi¬† zmluvn√Ĺmi¬† stranami a neobsahuje presn√©¬† a z√°v√§zne¬† podmienky, ktor√©¬† bud√ļ spresnen√©¬† v dodatkoch zmluve ako¬† s√ļ: financovanie¬† zmluvn√Ĺch str√°n, materi√°lovo- technick√© poŇĺiadavky, term√≠n a miesto¬† priebehu procesu art-tr√©ningu a in√© nevyhnutn√© Ň°pecifik√°cie.

 

 

 

III. Z√°v√§zky¬† zmluvn√Ĺch str√°n

 

a.)¬†¬†¬†¬† CultCode InŇ°tit√ļt vizu√°lneho umenia, poskytne¬† maxim√°lne¬† moŇĺn√© podmienky pre realiz√°ciu art-tr√©ningu, zabezpeńć√≠ odborne a¬†umelecky pripraven√ļ osobu kouńća.

 

b.)¬†¬†¬† ҆tudent bude¬† maxim√°lne¬† s√ļńćinn√Ŭ† pri realiz√°ci√≠ diela. Bude sa riadiŇ•¬† pokynmi¬† kouńća. Pravidelne¬† komunikovaŇ•¬† vo vŇ°etk√Ĺch¬† f√°zach¬† navrhnut√©ho art-tr√©ningu.¬†¬†

 

c.)¬†¬†¬†¬† Zmluvn√© strany¬† zodpovedaj√ļ¬† za svoju¬† maxim√°lnu¬† bezpeńćnosŇ• pońćas cel√©ho procesu art-tr√©ningu. Pokiańĺ je Ň°tudent neplnolet√Ĺ zodpovednosŇ• preber√° za neho jeho pr√°vny z√°stupca

 

d.)¬†¬†¬† Zmluvn√© strany¬† navz√°jom¬† komunikuj√ļ predovŇ°etk√Ĺm¬† elektronickou¬† formou.

 

 

 

IV. Platba poskytnutej dot√°cie

 

҆tudent alebo jeho pr√°vny z√°stupca poskytne CultCode InŇ°tit√ļtu vizu√°lneho umenia platbu dot√°cie, ktor√° bude kryŇ• n√°klady¬† spojen√© s pr√≠pravou procesu diela. V√ĹŇ°ka dot√°cie je s√ļńćasŇ•ou dodatku k¬†zmluve.

 

 

 

V. Autorské práva  a vlastníctvo diela

 

¬†a.) Na¬† vytvoren√© dielo pońćas tr√©ningov√©ho procesu¬† sa vzŇ•ahuj√ļ¬† pomern√©¬† autorsk√© pr√°va podńĺa platn√Ĺch pr√°vnych predpisov.

 

¬†b.) Vlastn√≠ctvo¬†¬† diela¬† po jeho realiz√°ci√≠¬†¬† pripad√°¬† Ň°tudentovi.

 

¬†c.)¬† Dokument√°cia¬† tvorby diela¬† a jej n√°sledne publikovanie¬† alebo manipul√°cia¬† pripad√° CultCode InŇ°tit√ļtu vizu√°lneho umenia.¬† Tvorca¬† m√īŇĺe¬† t√ļto dokument√°ciu¬† publikovaŇ•¬† na internete¬† a pouŇĺ√≠vaŇ•¬† pre √ļńćely vlastnej propag√°cie.

 

d.) Zmluvn√©¬† strany sa¬† zav√§zuj√ļ reŇ°pektovaŇ•¬† vŇ°eobecne platn√©¬† autorsk√© pr√°va¬† subjektov¬† tvoriacich dielo.

 

VI. Odst√ļpenie od zmluvy¬† a z√°nik zmluvn√©ho vzŇ•ahu

 

a.)¬†¬†¬† VŇ°eobecn√© pravidl√° z√°niku zmluvn√©ho vzŇ•ahu

 

Vo vŇ°eobecnosti¬† je moŇĺn√© odst√ļpiŇ•¬† od zmluvy len p√≠somnou formou¬† alebo v¬† uveden√Ĺch¬† pr√≠padoch. Odst√ļpen√≠m od¬† zmluvy alebo z√°nikom zmluvn√©ho vzŇ•ahu¬† nezanikaj√ļ¬†¬† autorsk√©¬† pr√°va¬† na uŇĺ vytv√°ran√© dielo v akejkońĺvek f√°ze.¬† Strana ktor√° odst√ļpi od zmluvy¬† vr√°tene¬†¬† vlastn√©ho zavinenia¬† alebo poruŇ°en√≠m¬† zmluvy¬† zn√°Ň°a vŇ°etky¬† n√°klady¬† spojen√©¬† s¬†preruŇ°en√≠m tr√©ningov√©ho procesu.¬† T√°to sankcia m√īŇĺe byŇ• uveden√° v dodatku zmluvy.

 

b.)    Zmluva automaticky  zaniká ak:

 

- jedna zo zmluvn√Ĺch str√°n¬† prestane¬† komunikovaŇ•¬† na dobu dlhŇ°iu ako 15 dn√≠, pokiańĺ v¬†dodatku nie je uveden√© inak.

 

- nebolo¬† poskytnut√©¬† hmotn√©¬† alebo nehmotn√©¬† zabezpeńćenie tr√©ningov√©ho procesu.

 

- nastali¬† okolnosti , ktor√© nebolo¬† moŇĺn√©¬† predv√≠daŇ•¬† a ani ich ovplyvniŇ•.

 

 

 

VII. z√°vereńćn√©¬† ustanovenie¬†

 

a.) Zmluva nadob√ļda platnosŇ•¬† jeden pracovn√Ĺ deŇą¬† po¬† prip√≠san√≠¬† platby podńĺa ods.4. bodu

 

b.) VŇ°etky materi√°lne a nemateri√°lne hodnoty¬† z√≠skan√© pońćas tr√©ningu s√ļ v√Ĺsledkom¬† ńćinnosti¬† CultCode InŇ°tit√ļtu vizu√°lneho umenia a nemoŇĺno¬† ich ch√°paŇ• ako z√°robkov√ļ ńćinnosŇ• alebo ak√Ĺkońĺvek druh¬† podnikania.

 

c.) Zmluvn√© strany¬† potvrdzuj√ļ, Ňĺe¬† akceptuj√ļ vŇ°etky zmluvn√© podmienky.