Tomáš Marušiak 2016

 

Artist statement

Základné východisko umeleckého výskumu  sa nachádza  v priestoroch za druhou stranou monitora, priestore mediálneho simulakra.  O výskume  sa  zmieňujem zámerne a vymieňam ho s pojmom tvorba, pretože metaforicky povedané, výsledkom má byť  zvedavé očakávanie. Okruh skúmaných tém   je   predovšetkým v symbiotickom spojení s  médiom systému  „post-media ready made“ a metódy dátovej analytiky.  V skratke  zhrnuté: „3d-post-média artefakt“ je  skúmaním vytváraný s pomocou internetového vyhľadávania na základe ktorého  je zostavená  architektúra alebo konštrukt virtuálneho predobrazu. Výsledky vyhľadávania a dátová analýza  sú použité k  zostaveniu štruktúry motívu plánovaného post-digital artefaktu  a to  spravidla so zreteľom na aktuálne spoločenské problémy. Voľba kritických  tém  a  pohľad na sociálne, politické a kultúrne otázky  sú štartovacou plochou, ktorá sa rozvíjaná  v priestore globálnych virtuálnych  štruktúr.   Aj z tohto  dôvodu možno považovať  skúmanie  problémov ukrytých   v  exponovaných  otázkach  sociálneho, sexuálneho alebo   náboženského tlaku  na jednotlivca za dôležité. Tento problém sa javí ako zakorenený strach, ktorého pulz je v skúmanom priestore dobre hmatateľný.  Uvedený spôsob   výskumu  v sebe  prirodzene integruje rôzne druhy nemateriálnej estetiky,   ktoré umožňujú najefektívnejšiu metódu vytvárania „3d-post-média artefakt“  . Už len použitie samotnej metódy je možné  chápať  ako  „úžitkový concept art“. Metóda by sa dala prirovnať k citátu Rolanda Barthesa: "Text je tkanivo citácií vybraných z nespočetných centier kultúry. "  Formálna  metóda  architektúry  diela   úzko ovplyvňuje nie len záujem o témy,  ale predovšetkým  využívanie  metód  dátovej analitiky , ktoré odkrývajú  aj skryté alebo utajované vzťahy. Výslednú architektúra diela je symbolicky  konzultovaná  s kontextom  globálnych  internetových dát.  Voľba  nazvú diela  ale aj   zobrazované objekty reflektujú vzájomný  vyhľadávací kontext a jeho jedinečnosť. Postavený koncept  je vytváraný ako detská skladačka.  Výsledné dielo je mnohokrát  overované ešte v surovej fáze  publikovaním na  internetové  blogy a sociálne siete. 

 

2.3. Dátová analytika  

Dátovej analytika  je interdisciplinárna odbor o procesoch a systémoch na extrakciu vedomostí alebo postrehov z dát v rôznych formách, a to buď štruktúrovaných alebo neštruktúrovaných[1][1] [2][2],  ktoré sú  pokračovaním niektorých polí  analýzy dát ako sú štatistiky, data mining  a prediktívne analýzy, podobne ako získavanie znalostí z databáz (KDD[3][3]).

 

Typickým  príkladom  využívania  dátovej analytika sú Napríklad Firmy ako Facebook, Twitter nebo Amazon majú obrovské množstvo  užívateľov a sady metadat [4][4] čo im umožňuje vysoko sofistikované analýzy.  Dokážu predpovedať  typické vzorce správania pre určitú  situáciu a to s veľkou mierou pravdepodobnosti. Stanovujú tak hypotézy, overujú ich  v prax.

 

Uvedené metódy  je možné aplikovať  aj z pozície experimentálnej estetiky výskumov realizovaných umeleckou tvorbou. V jednoduchosti je možné vymedziť dva základné princípy a to "externalistický" a "internalistický".   Externalistický princíp je  založený na sociálno-kultúrnom  kontexte a môže manipulovať  datovanými tokmi  napríklad za účelom  trasovania estetických situácií. Internalistický princíp interpretuje vznik a vývin estetických situácií v ktorých  určujúcu úlohu zohráva aktivita ľudského indivídua.

 

Internalistický princíp dátovej analytiky má otvorené pole pre použitie  konvolučnych  neurónových sieti. Tieto siete sú druhom viacvrstvových neurónových sietí, ktoré sa používajú pre rozpoznávanie vizuálnych tvarov  priamo z bitmapového obrázka s použitím minimálneho predspracovania. Princípy  neocognitronovej siete, boli predstavené v roku 1987 K. Fukushimom[5][5]. Neocognitron pozostáva z veľkého množstva neurónových vrstiev a obsahuje variabilné spojenia medzi bunkami susedných vrstiev. Cieľom tejto siete je identifikácia objektov na základe podobností vzorov bez ohľadu na deformáciu, zmenu veľkosti alebo posunutia pozície, čo sa uplatnilo napríklad pri implementácii rozpoznávania ručne písaných znakov. Konvolučné  siete boli inšpirované biologickými  procesmi [6][6] a sú variácie  viacvrstvových perceptrónov

 

Rozpoznávanie  emocionálneho výrazu tváre

 Výraz tváre je podľa niektorých  teórií odrazom emocionálneho  stavu  jedinca. Výrazy tváre sú komunikácie, ktoré nemožno  jednoznačne začleniť medzi  neverbálne formy , nakoľko aj lingvistická štruktúra vysloveného zamlčania  slabík je v súbore tejto komunikácie zahrnutá. Emocionálny výraz tváre je možné pozorovať pri mnohých cicavcoch a o to  obzvlášť  pri primátoch. Ľudský  výraz tváre môže vzniknúť spravidla vedome alebo nevedome   čím sa nervové mechanizmy zodpovedné za reguláciu výrazu líšia  od prípadu k  prípadu. Vedomá  mimika je  často sociálne podmienená čím je možné  konkrétnejšie sledovať trasovanie mozgových korelátov. Rozpoznávanie tvárí [7][7]  je často „emocionálny zážitok pre mozog“ a amygdala je vysoko zapájaná do rozpoznávacieho procesu. Oči sú často vnímané  ako dôležitá časť  výrazu tváre. Tiež očný kontakt je považovaný za dôležitý aspekt interpersonálnej komunikácie. Avšak existujú kultúrne rozdiely týkajúce sa sociálnej vhodnosti  zachovania očného kontaktu.  Za príslušenstvo povahe mimiky v hovorenej komunikácií medzi ľuďmi je možné  považovať úlohu  posunkovej reči. Mnoho fráz  v znakovom jazyku zahŕňajú výrazy tváre. Vo všeobecnosti je otvorená otázka, či je mimika  naprieč  ľudstvom univerzálna.  Priaznivci univerzálnej  teórie tvrdia, že výrazová výbava  tváre je   vrodená a má svoj evolučný pôvod. Oponenti tohto pohľadu sa domnievajú, že výrazy tváre sú  primárne podmienené  z reflexie  sociálnych situácii.

 

V širokom  zmysle  je  analýza  emocionálnej  mimiky [8][8] veľmi  náročná, preto bola  ako jeden z nástrojov  pre rozpoznávanie  tváre  navrhnutá špeciálna  softwarová rada. Holistická  softwarová metóda rozpoznávania emocionálneho výrazu tváre  imituje ľudský zrak a umožňuje algoritmu sa učiť na základe predefinovania  jednotlivých funkčných jednotiek tvárovej oblasti. Táto metodika  chápe  tvár ako funkčnú štruktúru.  Teda hĺbkové  učenie sa počítača je založené pre  dosiahnutie vysokej presnosti klasifikácie naprieč podporovaných častí konvolučnej neurónovej siete.

 


 [1][1] Dhar, V. (2013). "Data science and prediction". Communications of the ACM 56 (12): 64. doi:10.1145/2500499.

[2][2] Leek Jeff (2013-12-12). "The key word in "Data Science" is not Data, it is Science". Simply Statistics. http://simplystatistics.org/2013/12/12/the-key-word-in-data-science-is-not-data-it-is-science/

[3][3] KDD - Knowledge Discovery in Databases

[4][4] Metadata - Záznamy o uskutočnených interakciách

[5][5] FUKUSHIMA K.Neocognitron: A Hierarchial Neural Network Capable of Visual Pattern Recognition[online] 1987 [cit. 22. 11. 2014]. Dostupné z URL:http://vision.stanford.edu/teaching/cs131_fall1415/lectures/ Fukushima1988.pdf a LE Q.L., NGIAM J., CHEN Z., CHIA D., KOH P.W., NG A.Y. Tiled convolutional neural networks [online] [cit. 22. 11. 2014]. Dostupné z URL: http://ai.stanford.edu/~ang/papers/nips10-TiledConvolutionalNeuralNetworks.pdf

[6][6] Matusugu, Masakazu; Katsuhiko Mori; Yusuke Mitari; Yuji Kaneda (2003). "Subject independent facial expression recognition with robust face detection using a convolutional neural network" (PDF). Neural Networks 16 (5): 555–559. doi:10.1016/S0893-6080(03)00115-1. Retrieved 17 November 2013

[7][7] Poškodenie  mozgu pacienta  malo za  následok neschopnosť rozoznať  tvár vlastnej matky.

[8][8] Aver emocionálnej mimiky je zber  dát písomných gooogle.