Tomáš Marušiak 2016

 

Intervencia rozprávky o holokauste alebo pokus  o verejnú ponuku fikcie  konkrétnych analýz pre budúcu  fašistickú spoločnosť.

Stredoeurópsky priestor, teda aj Slovensko ako krajina ale aj ako skúmaný objekt  je  veľmi bohatá na fašistické tradície, ktoré sú spojené s katolicizmom. Dokonca aj v rokoch normalizácie vznikali komunity, ktoré boli na jednej strane fanaticky orientované v prospech komunistického  režimu  a na druhej strane sa fanaticky oddávali kresťanským rituálom. Táto symbióza protichodného, umožňovala okrem iného tiež riadenú segregáciu „iných skupín“. V hlbšom  historickom exkurze by sa dozaista našli aj príklady spájania kresťanstva a obradov  živých rituálnych obetí [1][1]a to ešte na začiatku 19teho storočia. V konečnom dôsledku sa nedialo nič výnimočné čo by nebolo možné sledovať kdekoľvek na svete ale geo-sociálna realita Slovenska si navrhnutý projekt z môjho pohľadu vyslovene vyžaduje.

Propozícia projektu  vychádza z línie vlastného umeleckého smerovania za ostatné obdobie.  Pri spätných analýzach sledovanosti  projektov [2][2] smerovaných  ku kritike náboženského  fanatizmu  bolo zistené, že sa veľká skupina výslovne  nábožensky orientovaných  percipientov sa stotožňuje s predmetom smerovaného výsmechu.  V tom však  nebola typická  myseľ fašistu, ktorý vybehne na futbalový štadión alebo podporí Mariana Kotlebu [3][3]. Typický  predstaviteľ tejto skupiny by sa dal určiť ako vysokoškolák na relatívne vysokej pozícií v spoločnosti[4][4]. Práve tento  fakt iniciuje hlavný motív projektu-výskumu, ktorý by mal byť  metaforicky povedané: „intervencia rozprávky o holokauste“.

„Moje“ projekty-experimenty v ostatnom čase  boli smerované ako relatívne priamočiara satirická kritika uvažovania „fašistickej spoločnosti“  na jednej strane. Na  druhej strane som sa nepriamo  dostal  do spôsobu uvažovania  tej sociálnej skupiny, ktorú vlastne kritizujem.  Práve uvedené odhalenie sa stáva východiskovým bodom pre propozíciu  projektu-experimentu.  Inak by to bolo možné tiež nazvať ako „pokus  o verejnú ponuku fikcie  konkrétnych analýz pre budúcu  fašistickú  spoločnosť“.  Konkrétne by malo ísť o fikciu extrémneho riešenia (bez ohľadu na politickú korektnosť) vytvorenú   podľa  analyzovanej  fašistické nálady v spoločnosti. Táto fikcia by mala byť  realizovaná  ako séria  hyperreálnych   projekcií “3D softwarovo generovaného  priestoru[5][5]” v online médiách.

Tieto série  prípadových  štúdií sa navrhujú s použitím  metodiky dátových analýz  tak ako je už načrtnuté v časti „Dátová analytika“[6][6]. Tento projektovaný príklad  by sa mal dať  indukciou zovšeobecniť a zovšeobecnenie opäť dedukciou použiť pre nový prípad.  Tým dôjde k istému overenie  schopnosti projektu-výskum  „myslieť v súvislostiach, vyhodnocovať fakty, posudzovať javy, plánovať vývoj a navrhovať riešenie“. Navrhnuté  takmer reálne komunikačné situácie by mali pôsobiť ako  umelecká intervencia, ktorá má schopnosť  pozitívne doplniť  alebo otvoriť  nový diskurz o slobode a demokracii, prostredníctvom nových a otvorených  postupov, ktoré  odkrývajú a pomenúvajú  kľúčové a mnohokrát zložité  problémy sociálnej konštrukcie.

Projekt je dominante určený pre on-line priestor,  preto navrhnutá adjustácia jeho častí obsahuje  možnosť  aplikovať  technológiu facial expression analysis[7][7]. Táto technológia integrovaná vo webovom rozhraní a  mobilných aplikáciách  pomôže vyhodnotiť samotné vnútorné  nálady  percipientov. Ako štartovacie východisko série je „metaforická úloha“ integrovaná  v otázke  ako sa tvoria nové koncentračné tábory?“. Tento motív  som prvý krát použil  v sérii  v rokoch 2014 a v následnom rozpracovaní  v roku 2015, ktoré je zamerané  na digitálnu argumentáciu a prenos koncentračného táboru Auschwitz-Birkenau  na miesto Disneyland paris[8][8]. Daľším významným motívom, ktorým sa zoberám je  fakt, že v blízkosti môjho košického bytu sa nachádzajú miesta,  cez ktoré počas holokaustu bolo tranzitovaných viac ako 400000 Židov.  Na mieste udalosti neostala ani   jednoduchá správa.

Vyhodnocovanie výskumov môže viest k výlučne subjektívnym  hoci objektivizovaným hypotézam o syntéze pozície experimentálnej estetiky výskumov realizovaných umeleckou tvorbou, exaktným vedeckým skúmaním a individualistickou pozíciou umelca.  Od navrhnutého experimentu očakávam predovšetkým ustálenie návrhu  hypotézy o sociálne podmienenom konaní na poli vizuálneho umenia v post-mediálnej dobe. 

 

Annotation

 

The proposed of artistic research is to investigate the relationships in the field of neuroscience and aesthetics of  post-media situation. The theoretical part is designed as a controversy between the discourse of post-media aesthetics, neuro-aesthetics and sociology. The proposed artistic research is to investigate the relationships in the field of neuroscience and aesthetics post media situation. The theoretical part is designed as a controversy between the discourse of post-media aesthetics, neuro-aesthetics and sociology. The theoretical part indirectly operates with the hypothesis about the possibility of achieving exact describing cerebral processes responsible for individual survival but also social phenomenon, which more or less intuitively be called the visual arts. I feel the urgency of opening a special discourse on the aesthetics of experimental research implemented by artistic creation, which usually incurs epistemological result asymptotic detention methodical deduction. Arts district with the working title "Tales of the Holocaust intervention or attempted public offering fiction specific analyzes for future fascist Company" is designed as a research but also as an artistic intervention in the current geo-social situation. This section uses some of the technology available funds current neuroscience and digital media. However, I understand the urgency of this topic a little broader than real and functional incompatibility conflict between the old world to the new world of social mix. Since the proposed research mainly expect stabilization puts forward the hypothesis of socially conditioned acting in the field of visual art in the post-media age.  The main core of my artistic creation and research since 1998 directed to solving the problem. Thebasic starting point of my work is located in the area behind the other side of the monitor, in the area of media simulacra. Work on the themes that I’m researching enables especially 3D digital “ready-made” methods of internet marketing. In short, I produce 3d digital work, through the use of Internet search on the basis of which I create an architecture of the virtual image. Search results are used to compile the structure and theme of the work normally with regard to current issues and their mutual relationships. The choice of topics and critical view of social, political and cultural issues become the starting point, which I develop in the area of global virtual structures. For this reason, in this work I examine the problem of exposing the sexual, social and religious pressure on the individual. The problem I understand as rooted in anxiety. 3d digital media itself naturally integrate various types of non-material aesthetics that permits me the most efficient method of creating a virtual image. Using this method itself I understand as conceptual work. The construction method could be compared with a quotation from Roland Barthes: “The text is a tissue of citations drawn from the innumerable centers of culture.” The formal methods of the architectural work are closely influenced not only by an interest in the theme, but mainly using SEO internet marketing methods, which reveal hidden or secret relationships. The resulting architecture image I consult with the context of global search engines. The choice of naming the work as well as the objects displayed reflects the mutual research context and its uniqueness. The constructed concept is created as a 3D digital work comparable to a child’s jigsaw puzzle. The resulting work is often verified even at the draft phase of publishing on blogs and social networks. By applying these methods I borrow not only the raw visuality of advertising but I also create the work as a marketing project. [1][1]e.g.:  Mohyla Palárikovo- SNM Jozef Pavlík, Jozef Ľudovít Holuby: etnografické materiály

[2][2] e.g.: Google Macht Frei 01 by Marussiac, 2014, HULK TRAIN 01 by Marussiac 2013.

[3][3]  Marián Kotleba : Slovenský neokléro-fašista

[4][4] Percipienti výskumu boli medzinárodnom zložení

[5][5] Médium 3d+  je pozorovateľné   od polovice   70tych  rokov,  hlavne   v oblastiach  ako je   inžinierstvo,  medicína,  vesmírny výskum a hlavne filmový priemysel  spoločne so zmenami v spoločnosti.    Najpodstatnejším  míľnikom  je    možnosť   operovať   so  softwarom umožňujúcim   generovať     3d+ priestor  v “domácom“ prostredí.

[6][6] Príloha: Metodika/ Dátová analytika    

[7][7] Príloha: Metodika/Rozpoznávanie  emocionálneho výrazu tváre

[8][8] Are YOU here ? by Marussiac, 2013-2014-2015