O Cultcode

Akadémia vizuálnych intervencií

Akad√©mia vizu√°lnych intervenci√≠ vznikla pri CultCode InŇ°tit√ļte vizu√°lneho umenia ako Ň°kola multidisciplin√°rneho charakteru. NapńļŇąan√≠m poslania Ň°koly je predovŇ°etk√Ĺm uskutońćŇąovaŇ•¬† jedineńćn√ļ v√≠ziu zaloŇĺen√ļ na myŇ°lienke Ň°√≠renia vedomost√≠ v¬†oblasti v√Ĺtvarnej kult√ļry pre vŇ°etk√Ĺch a¬†pre vŇ°etky oblasti spolońćensk√Ĺch aktiv√≠t. Pr√°ve preto s√ļ Vizu√°lne intervencie pre n√°s sp√īsobom ako pozit√≠vne zasiahnuŇ• aj do najmenŇ°√≠ch medzier Ňĺivota.¬†

Prihl√°siŇ• sa a tr√©novaŇ•

¬†Prihl√°Ň°ku poŇ°lite formou kr√°tkeho motivańćn√©ho e-mailu (max 145 slov) v ktorom predstav√≠te seba a projekt, ktor√Ĺ by ste chceli rieŇ°iŇ• prostredn√≠ctvom N√°Ň°ho art kouńćing programu, alebo pribl√≠Ňĺite vlastn√© amb√≠cie zdokonaliŇ• sa v urńćitej oblasti dizajnu alebo umenia.

Umenie a Dizajn

Kouńćingov√Ĺ program Umenie & dizajn je zameran√Ĺ kooperat√≠vne rieŇ°enie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na vyuŇĺ√≠vanie nov√Ĺch postupov a hńĺadanie¬† tvorivej¬† cesty pre vyuŇĺitie dostupn√Ĺch digit√°lnych technol√≥gi√≠ ako¬† pońć√≠tańćov√° grafika, dizajn interi√©ru, grafick√Ĺ dizajn, alebo v√Ĺtvarn√Ĺch techn√≠k ńći z√°kladov¬† spracovania materi√°lov vo vlastnej tvorbe. ҆t√ļdium pon√ļka moŇĺnosŇ• alternat√≠vy Ň°t√ļdia na online vysokej Ň°kole. ¬†

¬†Zakladaj√ļcimi osobnosŇ•ami projektu Cultcode, ktor√Ĺ vznikol v roku 2003 s√ļ Tom√°Ň° MaruŇ°iak a Peter Jakub√≠k. Od pońćiatku projektu s√ļ v√Ĺchodiskov√© ciele zaloŇĺen√© na budovan√≠ z√°kladne pre tvorbu v oblasti vizu√°lneho umenia. Od roku 2003 do roku¬† 2008 sa¬† √ļloha projektu¬†¬† orientovala¬†¬† na pokrytie¬† podpory umeleckej¬† tvorby¬† v priestore¬† internetu a reklamy.

Zakladaj√ļcimi osobnosŇ•ami projektu Cultcode, ktor√Ĺ vznikol v roku 2003 s√ļ Tom√°Ň° MaruŇ°iak a Peter Jakub√≠k. Od pońćiatku projektu s√ļ v√Ĺchodiskov√© ciele zaloŇĺen√© na budovan√≠ z√°kladne pre tvorbu v oblasti vizu√°lneho umenia. Od roku 2003 do roku¬† 2008 sa¬† √ļloha projektu¬†¬† orientovala¬†¬† na pokrytie¬† podpory umeleckej¬† tvorby¬† v priestore¬† internetu a reklamy. Po roku¬† 2008 do¬† roku 2012 sa projekt s mal√Ĺmi¬† prest√°vkami¬† s√ļstreńŹoval¬†¬† na vyd√°vanie¬† internetov√©ho ńćasopisu. T√°to blogov√°¬† platforma mala za ciel¬† mapovaŇ•¬† euro-americk√©¬†¬† vizu√°lne umenie a v√Ĺskum¬†¬† v oblasti¬† aplikovania¬† internetov√©ho marketingu v oblasti kult√ļry.¬† Spomenut√©¬†¬† obdobie¬† priamo¬† koreŇ°pondovalo¬† s vybudovan√≠m¬† festivalovo-datab√°zovej¬†¬† platformy¬† New Media¬† Explorer , ktor√° bola priamo podporovanou¬† vl√°dou USA.¬† Cultcode¬† sa okrem in√©ho¬† intenz√≠vne zap√°jal do vydavateńĺskej a reklamnej¬† ńćinnosti pre kreat√≠vny priemysel a kult√ļru. Platforma inŇ°tit√ļtu vizu√°lneho umenia vznikla v roku 2013¬† a prv√©¬† projekty¬† uzreli¬† svetlo sveta¬† o rok nesk√īr.¬† VyuŇĺitie¬† z√≠skan√Ĺch poznatkov¬† bolo¬† pre¬† urńćenie kurzu kńĺ√ļńćov√©.¬† Formul√°cia¬†¬† hlavn√©ho¬† vplyvu¬† bola jasn√°, tvorba¬† v priestore¬† vizu√°lnej kult√ļry¬†¬† a aktivizovaŇ• prirodzen√ļ synt√©zu vedeck√Ĺch poznatkov a technologick√Ĺch postupov.¬† Tieto vplyvy dotv√°raj√ļ sp√īsoby ako popisovaŇ• svet, ktor√Ĺ Ňĺijeme. Budovanie podpornej z√°kladne pre p√īvodn√ļ autorsk√ļ tvorbu umelcov, vedcov a inŇ°tit√ļcii v oblasti vizu√°lneho umenia stala¬† naŇ°ou prioritou.¬†
¬†¬†¬† Pre rok¬† 2016¬† sa¬† CultCode¬† zameriava¬†¬† na¬† Ň°pecializovan√© vzdel√°vacie programy a populariz√°ciu vizu√°lneho umenia.¬†¬† Preto¬† v√§ńćŇ°ina¬† procesov inŇ°tit√ļtu sa¬†¬† s√ļstreńŹuje¬† na v√Ĺskum v oblasti¬† tvorby¬† otvoren√©ho¬† diela¬† a Ň°√≠reniu¬† myŇ°lienky D.I.Y.¬† Paralelne¬† s hlavn√Ĺm¬† smerovan√≠m¬† pre spomenut√© obdobie inŇ°tit√ļt¬† rozv√≠ja¬†¬† projekty¬† smeruj√ļce¬† k podpore¬† trvalo udrŇĺateńĺn√©ho rozvoja,¬† kooper√°cie so sektorom kult√ļrneho a kreat√≠vneho priemyslu, vytv√°ranie¬† zbierkov√Ĺch fondov, Ň°√≠renie¬† princ√≠pu reŇ°pektovania potrieb a pr√°v bud√ļcich gener√°cii ako vn√ļtorn√©ho rozvojov√©ho potenci√°lu namiesto mechanicky importovan√©ho rozvoja soci√°lnej a kult√ļrnej identity.